MeldcodetourMeldcodetour 2023

Ook in 2022 organiseert RAK in opdracht van Geweld Hoort Nergens Thuis diverse Meldcodetours.

Krachtige aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Om onveiligheid in gezinnen te voorkomen en veiligheid terug te brengen is het nodig dat onderwijs, sociaal domein, de jeugd- en gezondheidszorg stevig in hun schoenen staan als het gaat om het hanteren van de meldcode en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als professional ga je dagelijks met inwoners het gesprek aan over hun gezins- en thuissituatie. Je hebt daarom een signalerende functie als het gaat om onveiligheid. Op het moment dat een professional onveiligheid signaleert moet de meldcode doorlopen worden en waar nodig een aandachtsfunctionaris betrokken worden.

In de looptijd van Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT), het regionaal programma om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, is geconstateerd dat niet iedereen op de hoogte is van de meldcode en dat in veel gemeenten of organisaties een aandachtsfunctionaris ontbreekt.

Met de Meldcodetour worden professionals en organisaties weer krachtig gemaakt in hun aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Het bijbehorend afwegingskader ondersteunt bij de beslissing of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Wat?

De Meldcodetour bestaat uit kennissessies én verdiepingssessies waaraan professionals en beleidsadviseurs  gratis kunnen deelnemen.

  • De kennissessie is gericht op informatie over de stappen van de Meldcode met bijbehorend afwegingskader. Op dit moment plannen we 8 regionale kennissessies in, informatie hierover volgt snel.
  • In de verdiepingssessie wordt in elke gemeente of organisatie tijdens de casuïstiekbespreking ingezoomd op het toepassen van de stappen van de Meldcode /Afwegingskader en de rol welke de aandachtsfunctionaris hierin speelt. Een belangrijk gespreksonderwerp hierbij is handelingsverlegenheid.

Voor wie?

  • Alle consulenten binnen het lokale sociaal team met een signalerende functie, zoals consulenten Werk & Inkomen/Participatiewet, Wmo-consulenten, consulenten jeugdwet, leerplichtambtenaren
  • Alle zorgprofessionals én ketenpartners binnen het lokale sociaal team, zoals gedragswetenschappers, orthopedagogen, psychologen en zorginstellingen jeugd
  • Alle gemeentelijke beleidsadviseurs huiselijk geweld en kindermishandeling.

Waarom?

  • Consulenten met een signalerende functie, zoals Wmo-consulenten en consulenten Werk & Inkomen/Participatiewet, zijn onvoldoende bekend met de meldcode
  • Noodzaak voor krachtige lokale sociale teams in de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling, die moeten voldoen aan het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. Eén van de onderdelen van het kwaliteitskader is de meldcode, met daarin een belangrijke rol voor aandachtsfunctionarissen.

Wanneer?

Binnenkort worden de nieuwe data voor de Meldcodetour bekend gemaakt. Houd onze agenda goed in de gaten!


Meer thema's

‘Achter de Voordeur’


Workshop Spel ‘Achter de Voordeur’ Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld Wil jij met je team om een interactieve manier verdieping in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? Speel dan met ons het Achter de Voordeur spel. Geef je op voor een workshop of neem contact op voor meer informatie!   Ontwikkeld […]

Lees meer

Moreel Beraad


Moreel Beraad Doe jij mee aan een Moreel Beraad? Ervaar jij ook dilemma’s op het thema Kindermishandeling en Huiselijk geweld? Hoe vaak neem je echt de tijd om deze dilemma’s te bespreken met je collega’s? Of beter……te onderzoeken, want een recht-toe-recht-aan-antwoord is er niet. Het Moreel Beraad is een gespreksmethode die daarin ondersteunt. Met als […]

Lees meer

Meldcode


Meldcode Kindermishandeling & Huiselijk Geweld   Wat is de Meldcode? De Meldcode is er voor organisaties en professionals die werken met kinderen en volwassenen. Iedere organisatie moet volgens de wet een meldcode hebben en professionals moeten er mee werken. Zij doorlopen de stappen bij (vermoedens van) kindermishandeling (of huiselijk geweld). Het gaat hierbij om alle […]

Lees meer