Complexe (v)echtscheidingenDownload de gezamenlijke visie en belofte Eindhoven

 

Uit landelijk onderzoek van het NJI blijkt dat een scheiding voor kinderen een grote impact heeft. De belangrijkste negatieve effecten bij kinderen zijn:

  • Lagere schoolprestaties
  • Internaliserende problemen (angstgevoelens, depressies)
  • Externaliserende problemen (agressie, delinquentie)
  • Problemen in vriendschapsrelaties
  • Zwakkere band met de ouders (met name met de vaders)

Bovendien komen kindermishandeling en huiselijk geweld vaker voor in scheidingssituaties dan in gezinnen die nog bij elkaar zijn.

In Nederland krijgen per jaar bijna 70.000 minderjarige kinderen, en nog eens ruim 10 duizend thuiswonende kinderen van achttien jaar en ouder, te maken met de scheiding van hun ouders. Met scheiding wordt bedoeld: de beëindiging van een relatie tussen twee samenwonende partners. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of andere vorm van samenwoning zijn. 10 – 15% van alle echtscheidingen is een vechtscheiding.

Uitgaande van deze cijfers heeft in iedere schoolklas een kwart tot een derde van de kinderen/jongeren te maken gehad met een scheiding van de ouders.

Uit CBS cijfers blijkt dat Eindhoven tot de 3 gemeenten in Zuidoost-Brabant hoort met het hoogste echtscheidingspercentage. In 2015 werden in Eindhoven ca. 450 huwelijk ontbonden. Ongeveer 10 tot 15 procent van alle scheidingen is een vechtscheiding. Voor Eindhoven gaat het dan om circa 50 vechtscheidingen. Afgeleid van landelijke gegevens was in meer dan 55% van de echtscheidingen sprake van 1 of meerdere kinderen. Uit de GGD-monitor 12-18 jaar blijkt dat circa 3.420 (=22%) jongeren in Eindhoven een echtscheiding hebben meegemaakt waarvan ca. 750 (=5%) jongeren hier (nog) last van hebben. Deze jongeren kunnen, voor zover zij niet in de sociale basis geholpen kunnen worden, in de 1e of 2e lijns zorg terecht komen.

Vanuit RAK is er de werkgroep ‘Kinderen van Gescheiden Ouders’. De werkgroep is een afvaardiging van circa 25 organisaties uit de sociale basis en eerste en tweedelijns hulpverlening. Ook onderwijs, huisartsen en POH-jeugd GGZ sluiten aan, evenals de inhoudsdeskundige van de gemeente Eindhoven. Samen met alle betrokkenen realiseren we een sluitende aanpak voor signalering, preventie, hulpverlening en het beperken van schade bij (dreigende) complexe (vecht)scheidingen.

 

 


Meer thema's

Kindermishandeling


Kindermishandeling Kindermishandeling is “elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend […]

Lees meer

Hechting


“Hechting is een langdurige en affectieve relatie tussen ouder (opvoeder) en kind, die uniek en bepalend is voor een goede ontwikkeling van het kind”. In het geval van kindermishandeling hapert de affectieve relatie. Vaak is er dan sprake van een onveilige gehechtheidsrelatie. Doorgaans heeft een kind dan minder zelfvertrouwen, kan emoties minder goed reguleren en […]

Lees meer